40/75 สวัสดิการช่วยเหลือครูสูงวัย
Image

40/75 สวัสดิการช่วยเหลือครูสูงวัย 


        นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า สกสค. จัดโครงการสวัสดิการ 40/75 ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 11,029 ราย แบ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 9,352 ราย และสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 1,677 ราย โครงการดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นเวลา 40 ปี ขึ้นไป หรือเป็นสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผู้สูงอายุ มีอายุตัวตั้งแต่ 75 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสมาชิกไม่ต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ แต่จะหักจากเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสวัสดิการนี้ จะสามารถช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ที่พร้อมดูแลสมาชิกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งในอนาคต สกสค. จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง

          **สมาชิกที่สนใจสามารถยื่นคำขอรับสวัสดิการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นยื่นคำขอแทนได้ ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ


เบอร์โทรติดต่อ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 02 282 3831กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

วชิราวุธ : กราฟิก

แหล่งข้อมูล : สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ