สกสค. ประชุมยกร่างประกาศการคัดเลือกหลักเกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี 2564
Image

สกสค. ประชุมยกร่างประกาศการคัดเลือกหลักเกณฑ์รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายยุทธชัย อุตมา ประธานคณะทำงานยกร่างประกาศการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมกันพิจารณายกร่างประกาศฯ ครั้งที่ 1/2564   การประชุมดังกล่าว มีมติให้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก โดยสำนักสวัสดิการ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการได้สรุปรายงานแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ก่อนประกาศใช้ต่อไป

 

นายชินานนท์ : เขียน

กัลยรัตน์ : ภาพ

วชิราวุธ : กราฟิก

รูปภาพ