สกสค. คุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จัดงาน "วันทวี บุณยเกตุ" ประจำปี 2565 ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
Image

 

 


สกสค. คุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

จัดงาน“วันทวี บุณยเกตุ” ประจำปี 2565 ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ

 

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวัน “ทวี บุณยเกตุ” ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสที่ท่านทวี บุณยเกตุ ถึงแก่อนิจกรรมมาแล้วครบ 51 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของท่านทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ 12 และผู้ก่อตั้งคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 จัดงานโดยความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ มีคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะบูชาองค์เทพพระพฤหัสบดี และศาลตา – ยาย พิธีสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รูปปั้นพระยาศรีสุนทรโวหาร         (น้อย อาจารยางกูร) และสักการะรูปปั้นนายทวี บุณยเกตุ พิธีสงฆ์ และการแสดงธรรมเทศนา การรับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จากผู้มีจิตศรัทธาต่อมูลนิธิ การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่เด็กนักเรียน และมีกิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “๗๗ ปี ทวี บุณยเกตุ จดหมายเหตุการณ์ศึกษากับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน”

          ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จากผู้มีจิตศรัทธาต่อมูลนิธิ และมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี

 “สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ได้ร่วมกันจัดงานวัน “ทวี บุณยเกตุ” ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อให้เยาวชนคนไทยทั้งหลาย ร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านทวี บุณยเกตุ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากประวัติและผลงานของท่านทวี บุณยเกตุ เป็นเครื่องยืนยันให้ทราบอย่างชัดเจนว่าท่านทวี บุณยเกตุ เป็นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่กว้างไกล ท่านได้ริเริ่มก่อตั้งคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 ขึ้น ถือเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นรากฐานทางความคิดอันนำไปสู่การยอมรับในที่สุดว่า “วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง” ทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอื่น ๆ และสอดคล้องกับผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศว่าครูเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ”

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่า “สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 นั้น มาจากรากเหง้าความคิดของท่านทวี บุณยเกตุ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ดังนั้น จึงฝากให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สานต่อปณิธานของท่านทวี บุณยเกตุ โดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครูให้ไปทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อผลิตเด็กเยาวชนและคนไทยทั้งหลายให้เป็นคนดี คนเก่ง อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสง่างามในสังคมโลก ตามนโยบายของรัฐบาลสืบไป”

          นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า “ในโอกาสที่ท่านทวี บุณยเกตุ ถึงแก่อนิจกรรมมาครบ 51 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จึงได้ร่วมกันจัดงาน “ทวี บุณยเกตุ” ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่สร้างคุณูปการต่อวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของชาติแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี สร้างความตระหนักในการส่งเสริมวิชาชีพครู และเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้วางรากฐานวิชาชีพครู

          สำหรับกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “77 ปี ทวี บุณยเกตุ จดหมายเหตุ การศึกษากับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พันตำรวจเอก ณภัทร จุลละปุษปะ อดีตรองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ อาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และรองประธานมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชินีบน  และพันโทหญิง ชลรัศมี งาทวีสุข ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ และ ผศ.ดร. ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุสิต

          ในแต่ละปีมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดีในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จึงขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์ร่วมสมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 059-020-1506 และผู้ที่สนใจสามารถสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Fanpage Facebook : สกสค. และ Fanpage Facebook : คุรุสภา


นุชรี /รุ่งทิพย์ /ดวงกมล : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว / กราฟฟิก

รุ่งทิพย์ : เว็บไซต์

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ


 

รูปภาพ