นายวิวัฒน์ อ้นน่วม
Image

นายวิวัฒน์ อ้นน่วม

 2 ต.ค. 2560  |   ผู้บริหาร สกสค.

Img

นายวิวัฒน์ อ้นน่วม

รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

 

ประวัติส่วนตัว 

 • เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2499  
 • ที่อยู่ บ้านเลขที่ 99/2 หมู่ที่ 2 ถนน สิงห์วัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  


คุณวุฒิการศึกษา  

 • ระดับปริญญาตรี กศ.บ. สาขา สังคมศาสตร์ ชื่อสถานศึกษา มศว.พิษณุโลก สำเร็จการศึกษา ปี 2523  
 • ระดับปริญญาโท กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร สำเร็จการศึกษาปี 2538  
 • ระดับปริญญาเอก สาขา การบริหารการศึกษา ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร สำเร็จการศึกษาปี 2558

 

การอบรมหลักสูตร  

 • หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ ปี พ.ศ.2529
 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ปี พ.ศ. 2532  
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ปี พ.ศ.2539  
 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ปี พ.ศ. 2545  
 • การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปี พ.ศ.2546  
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ. 2552
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง กฎหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ (ปรม.13) ปี พ.ศ.2558


ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ  

 • ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2523 – 2525  
 • ศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ.2525 – พ.ศ.2528  
 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ ปี พ.ศ. 2529 – 2539  
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด ปี พ.ศ. 2540 – 2546  
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2546 – 2552  
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ. 2552 – 2559