นายพิษณุ ตุลสุข
Image

นายพิษณุ ตุลสุข

 2 ต.ค. 2560  |   ผู้บริหาร สกสค.

Img

นายพิษณุ ตุลสุข

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

 

 • วันเดือนปีเกิด: 19 มกราคม 2500 (เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2560)

 • คุณวุฒิ: ปริญญาตรี (กศ.บ.) การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 • ปริญญาโท (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
 •  ปริญญาเอก (PHD.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด:  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

 • ประวัติการรับราชการ: รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1 ตุลาคม 2559
 • ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 22 กันายน 2559
 •  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17 วันที่ 21 มีนาคม 2559
 •  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 29 ตุลาคม ถึง ปัจจุบัน (ครั้งที่ 4)
 •  รองเลขาธิการสภาการศึกษา 1 ตุลาคม 2557
 •  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 1 ตุลาคม 2556 (ครั้งที่ 3)
 •  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 26 มิถุนายน 2556 (รอบที่ 2)
 •  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 20 กุมภาพันธ์ 2556
 •  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 1 ตุลาคม ถึง 2555 (ครั้งที่ 2)
 •  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.4 ตุลาคม 2554 - 1 ตุลาคม 2555 (รอบที่ 1)
 •  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 26 พฤษภาคม 2554 - 3 ตุลาคม 2554 (รวม 5 เดือน)
 •  รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สป.ศธ. (บริหารระดับต้น) 22 มิถุนายน 2553 - 25 พฤษภาคม 2554 (รวม 1 ปี)
 •  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.(อำนวยการระดับสูง)
 •  มกราคม 2550 - 21 มิถุนายน 2553 (รวม 3 ปี 5 เดือน)
 •  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1,สกลนคร เขต 1 สพฐ.(อำนวยการระดับสูง) 7 กรกฏาคม 2546 - 11 มกราคม 2550 (รวม 3 ปี 6 เดือน)
 •  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น, พัทลุง, น่าน, เพชรบุรี, พิจิตร สปช.(อำนวยการระดับต้น) 11 ตุลาคม 2539 - 6 กรกฎาคม 2546 (รวม 6 ปี 9เดือน)
 •  ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดระนอง, เพชรบูรณ์ สปจ.ระนอง/เพชรบูรณ์ 1 พฤศจิกายน 2536 - 10 ตุลาคม 2539 (รวม 3 ปี)
 •  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเกาะพะงัน, คีรีรัฐนิคม สปจ.สุราษฎร์ธานี, ตากฟ้า, ตาคลี สปจ.นครสวรรค์ 16 ธันวาคม 2528 - 31 ตุลาคม 2536 (รวม 7 ปี 10 เดือน)
 •  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหล่มสัก สปจ.เพชรบูรณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2525 - 15 ธันวาคม 2528 (รวม 3 ปี 10 เดือน)
 •  ผู้ช่วยครูใหญ่ 1 ตุลาคม 2523 - 17 พฤษภาคม 2525 (รวม 1 ปี 8 เดือน)
 •  ครูผู้สอน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 21 พฤษภาคม 2522 - 30 กันยายน 2523 (รวม 1 ปี 4 เดือน)

 • รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับการยกย่อง: โล่เกียรติคุณผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
 •   ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 •  โล่เกียรติคุณรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
 •  รางวัลนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาเอก 4.00

 • ผลงานดีเด่น: นายกสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน
 •  แก้ปัญหาการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ 38,000 ราย ในปี พ.ศ.2550
 •  แก้ปัญหาการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 จำนวน 26,000 คน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระบบ e-training
 •  แก้ปัญหาการขอเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู 13,000 กว่าราย ในปี 2551 และปี 2552 อีก 12,00 ราย
 •  การขอคงอัตราข้าราชการครู ร้อยละ 100 และเพิ่มอัตราในโครงการพิเศษ (ครู สควค. และบัณฑิตคืนถิ่น)
 •  เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (sp2)
 •  ดำเนินการโครงการคืนครูให้นักเรียน
 •  เป็นผู้บริหารโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553
 •  เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการการจัดตั้ง "กองทุนครูของแผ่นดิน" ของ ศธ. ปี 2554
 •  เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานประกาศ "ปี 2554 ปีคุณภาพครู" ของ ศธ.