โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
Image

** ขณะนี้อยู่ระหว่างชะลอโครงการ **

โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

          เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ และต้องดำรงตำแหน่งครู คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และอายุไม่เกิน 55 ปี ในวันทำสัญญากู้เงินจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวนเงินที่ให้กู้รายละ ไม่เกิน 800,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาการให้กู้มีสัญญาอายุไม่เกิน 5 ปี

**สนใจรายละเอียดโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

   หรือ ติดต่อ กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ โทร. 0 2280 2906 **

ไฟล์แนบอื่นๆ

 หลักเกณฑ์.pdf

 หนังสือค้ำประกัน.pdf

 ขั้นตอนการขอกู้เงิน.pdf

 สัญญากู้.pdf

 แบบคำขอกู้.pdf

 โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก