รมว.ศธ. เพิ่มพูน เปิดงานวัน “ทวี บุณยเกตุ 119 ปี ชาตกาล สืบสานคุรุสภา สู่ Alpha Gen” ประจำปี 2566
Image

สกสค. คุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

จัดงานวัน “ทวี บุณยเกตุ 119 ปี ชาตกาล สืบสานคุรุสภา สู่ Alpha Gen” ประจำปี 2566

 

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       เป็นประธานเปิดงานวัน “ทวี บุณยเกตุ 119 ปี ชาตกาล สืบสานคุรุสภา สู่ Alpha Gen” ประจำปี 2566    เนื่องในโอกาสที่ท่านทวี บุณยเกตุ ถึงแก่อนิจกรรมมาแล้วครบ 52 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ ท่านทวี บุณยเกตุ นายกรัฐมนตรี คนที่ 5 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 12 ผู้ก่อตั้งคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา นายจักรพรรดิ์ วะทา ประธานมูลนิธิทวี บุณยเกตุ พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคุรุสภา ดร.สุดา สุขอ่ำ และผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีบวงสรวงและสักการะบูชาองค์เทพพระพฤหัสบดี และศาลตา – ยาย พิธีสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 รูปปั้นพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และรูปปั้นนายทวี บุณยเกตุ จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ และการแสดงธรรมเทศนา การรับเงินสมทบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จากผู้มีจิตศรัทธา และมอบเข็มที่ระลึก นอกจากนี้มีกิจกรรมเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ทวี บุณยเกตุ 119 ปี ชาตกาล สืบสานคุรุสภา สู่ Alpha Gen ดำเนินรายการ      โดย รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ และคณะ

          พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัน “ทวี บุณยเกตุ” ที่ร่วมกันจัดงานโดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ในวันนี้

          จากประวัติและผลงานของท่านทวี บุณยเกตุ เป็นเครื่องยืนยันให้ทราบอย่างชัดเจนว่าท่านทวี บุณยเกตุ เป็นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่กว้างไกลมาก การที่ท่านทวี บุณยเกตุ ได้ริเริ่มก่อตั้ง     คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 นั้น ถือเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่และเป็นรากฐานทางความคิด   อันนำไปสู่การยอมรับในที่สุดว่า “วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง” ทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงอื่น ๆ และสอดคล้องกับผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศว่าครูเป็นปัจจัยสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่สุดต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ         ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และคณะกรรมการมูลนิธิทวี        บุณยเกตุ เป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้นมา เพื่อให้เยาวชนคนไทยทั้งหลายร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านทวี บุณยเกตุ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

          เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การกำเนิดคุรุสภาโฉมใหม่และสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 นั้น มาจากรากเหง้าความคิดของท่านทวี บุณยเกตุ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ดังนั้น จึงขอฝากให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.            และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้สานต่อปณิธานของท่านทวี บุณยเกตุ โดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง และมีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา เด็ก เยาวชนของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครูให้ไปทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อส่งผลให้เด็กเยาวชน เรียนดีมีความสุขเป็นคนดี     คนเก่ง อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน และสง่างามในสังคมโลก       ตามนโยบายของรัฐบาลสืบไป

          สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติ ผู้มีจิตศรัทธาต่อมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานเพื่อรำลึกถึงวีระบุรุษ ไม่มีวันตาย ผู้วางรากฐานการพัฒนาวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ การจัดการศึกษาของประเทศไทย ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในวันนี้” 

          ดร.พิเชฐ โพธ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า “ท่าน ทวี บุณยเกตุ เกิดที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 เริ่มการศึกษาจังหวัดตรัง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนราชวิทยาลัย ตามลำดับ จากนั้นไปศึกษาต่อที่ คิงส์คอลเลจ ประเทศอังกฤษ และไปศึกษาต่อในด้านวิชากสิกรรม ในปี พ.ศ. 2468 และเริ่ม      เข้ารับราชการ เป็นพนักงานบำรุงพันธุ์สัตว์ ชั้น 2 กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ จนกระทั่งปี           พ.ศ. 2475 เข้าร่วมกับคณะราษฎร์ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทย และในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น ท่านทวี บุณยเกตุ ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2488 และเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ท่านยังได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2511 ด้วย กล่าวเฉพาะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน ทวี บุณยเกตุ ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่มีความเข้าใจการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของครูเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการริเริ่มแนวคิดเสนอให้มีการ                   ตราพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 โดยมีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ

1. เพื่อให้ความคิดเห็นเป็นสภาที่ปรึกษาและรักษานโยบายการศึกษาของชาติ

2. เพื่อช่วยฐานะครู

3. เพื่อให้ครูปกครองครู และทำหน้าที่แทน ก.พ.

ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้กำหนดให้มีสภาครูในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา”ท่าน ทวี บุณยเกตุ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งคุรุสภาอันเป็นสภาแห่งวิชาชีพครู และเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้       ถือได้ว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญและเป็นผู้มีคุณูปการทางการศึกษาของชาติอย่างยิ่ง

          ท่าน ทวี บุณยเกตุ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2514 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จึงร่วมกันจัดงานวัน “ทวี บุณยเกตุ” ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาในการยกย่องผู้มีคุณูปการ                  ต่อประเทศชาติ ให้เป็นตัวอย่างแก่เด็ก และเยาวชนรุ่นหลังสืบไป

          สำหรับกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทวี บุณยเกตุ 119 ปี ชาตกาล สืบสานคุรุสภา สู่ Alpha Gen ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ และคณะ

          ในแต่ละปีมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดีในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จึงขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์ร่วมสมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 059-020-1506 และผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง ช่องทาง You Tube คุรุสภา Fanpage Facebook : สกสค. และFanpage Facebook : คุรุสภา

 

ภาพ : กัลยรัตน์ , นุชรี และสำนักงานเลขาธิการคคุรุสภา

ข่าว : รุ่งทิพย์ , ดวงกมล

สำนักอำนวยการ สกสค.

รูปภาพ