ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพฯ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566
Image

ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพฯ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี

ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

      เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์ กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารการศึกษา กลุ่มที่ 4 บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 5 ศึกษานิเทศก์ เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพฯ


รุ่งทิพย์ /นุชรี/กัลยรัตน์/ดวงกมล : ภาพ

รุ่งทิพย์ : ข่าว , กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร   สำนักอำนวยการ

รูปภาพ