โครงการฝึกอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2566
Image

โครงการฝึกอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. 2566

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม ฝึกอบรม
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและการระงับอัคคีภัยให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
และสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร จำนวน 48 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน
ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และลานอเนกประสงค์ หอพัก สกสค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัยรวมถึงการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และสามารถนำไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างไม่ตื่นกลัว รวมถึงต้องมีความตระหนักในการช่วยกัน
ดูแลความปลอดภัยที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยในทุก ๆ รูปแบบ โดยมี 
นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


นุชรี : ภาพ

เฉลิมรัฐ : เขียนข่าว

สำนักทรัพยากรบุคคล

รูปภาพ