สกสค. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ
Image

สกสค. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางการจ้างพัฒนาระบบการเงิน งบประมาณ  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกียรติร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางการจ้างพัฒนาระบบการเงิน งบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ มีกรอบทิศทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกับการบริหารด้านเทคโนโลยี เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสค. ร่วมประชุมครั้งนี้

นายพิเชฐ ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ต้องการเห็นความร่วมมือของคณะผู้บริหาร สกสค. และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ช่วยกันระดมสมองถึงแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน และงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สามารถตอบโจทย์การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ ให้ สกสค. เป็นองค์กรที่ทันสมัย และรองรับการพัฒนาต่อยอดการใช้งานในอนาคต

 กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ