สกสค. ชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565
Image

สกสค. ชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

 

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 และกรอบแนวทางการพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และระดับประเทศ ให้กับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมนี้ มีนายประพัฒน์พงศ์เสนาฤทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมชี้แจง และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมกรุงธน ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

อนัญญา  นาวารักษ์ : เขียนข่าว/

กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ

สำนักสวัสดิการ

กัลยรัตน์ : ภาพ/

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ