สกสค. ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและ หน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565
Image

            สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดย สำนักสวัสดิการ จัดประชุม คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายประพัฒน์พงศ์  เสนาฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการ และ นางสาววรพรรณ  จริตธรรม   รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ด้านผลงาน และด้านคุณภาพ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.        

          ปวีณ์พร : เขียนข่าว สำนักสวัสดิการ

รุ่งทิพย์ : ภาพ สำนักอำนวยการ


รูปภาพ