ประชุมผู้บริหาร สกสค. ทั่วประเทศ
Image

ประชุมผู้บริหาร สกสค. ทั่วประเทศ

          ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานและสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน และผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  

 กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

รูปภาพ