มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการเหตุร้าย จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2564
Image

 มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการเหตุร้าย จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2564


          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มี นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานกรรมการ นายบุญส่ง นาวารักษ์ นายเพทาย ทองมหา นางสาวนิตยา เทียนจีน กรรมการ รวมถึงกรรมการฝ่ายเลขานุการ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษา นายยุทธชัย อุตมา รองประธานกรรมการ นายจรัญ วรสาร และนางวีรยา แก้วใส ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อพิจารณางบดุล รายงานกิจการของมูลนิธิฯ ร่างระเบียบ ร่างข้อบังคับมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย ทั้งฉบับ เพื่อเสนอต่อสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสรรพากรภาค 1 ต่อไป

แสงทิพย์ : เขียนข่าว/ภาพ

สำนักสวัสดิการ

รูปภาพ