ประชุมคณะกรรมการทำลายเอกสารของสำนักงาน สกสค.
Image


                    ประชุมคณะกรรมการทำลายเอกสารของ                                     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


      เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุม คณะกรรมการทำลายเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุม พิจารณากำหนดรูปแบบ แนวทางการดำเนินงานการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2557 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งสำนักงาน พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นที่ปรึกษา นายประกอบ กุลบุตร ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

รุ่งทิพย์ : ภาพ/ข่าว

รูปภาพ