สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนกลาง
Image

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ส่วนกลาง

สำนักอำนวยการ
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวจีรารักษ์ โสกัณทัต

0 2105 4987 ต่อ 1707

สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวเนตรทราย มากทรัพย์

0 2105 4987 ต่อ 1518

สำนักสวัสดิการ
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางอนิณทรา คณวิวัฒนกูล

0 2105 4987 ต่อ 1304

สำนักทรัพยากรบุคคล
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางวิมลศรี มณฑาทิพย์

0 2105 4987 ต่อ 1802

สำนักนิติการ
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวศศิมา ทรัพย์พอกพูล

0 2105 4987 ต่อ 1902

สำนักการคลัง
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางอัจฉรา วรลักษณกุล

0 2105 4987 ต่อ 2300

หน่วยตรวจสอบภายใน
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวเตือนใจ หอมหวล

0 2105 4987 ต่อ 2201

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

นางอำนวยพร วัฒนารมย์

0 2105 4987 ต่อ 2002

โรงพยาบาลครู
Thumbnail

ผู้อำนวยการสำนัก

แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ

0 2105 4987 ต่อ 1209

สำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู
สำนักบริหารทรัพย์สิน