สกสค. จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
Image

สกสค. จัดอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

     สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรตามสายงาน” 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเทล แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งการอบรมเป็นการผสมผสานในรูปแบบ Onsite และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ 3 ภูมิภาค ผู้รับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 474 คน

     โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัชร์ มาลานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักบริการ


นุชรี  นงนุช : ถ่ายภาพ เขียนข่าว อินโฟกราฟิก
สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร


รูปภาพ