เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
Image