สกสค. จัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามการดำเนินงานนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image

สกสค. ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ติดตามการดำเนินงานนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ 

     ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อติดตามการดำเนินงานนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  

          1. การจัดโครงการการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 มอบสวัสดิการประกันอุบัติเหตุฟรี 3 เดือน ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

          2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

          3. การติดตามการค้างชำระหนี้ไตรมาส

          4. การเพิ่มจำนวน สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

          5. การจัดสวัสดิการส่วนลดร้านค้า 77 จังหวัด

          6. การดูแลอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย “สุขาดี มีความสุข”

          7. การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567          

          8. การจัดเตรียมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดทำรายงานประจำปี

          ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้แจ้งนโยบายตามข้อสั่งการในการประชุมประสานภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดภาระครู ในการดูแลเด็กนักเรียน ให้ “เรียนดี มีความสุข” และยังให้กำลังใจผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หากมีปัญหา อุปสรรค ให้แจ้งให้ทราบเพื่อจะได้ช่วยกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

รูปภาพ