สกสค. พบเพื่อนครู แจงสิทธิประโยชน์ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ตั้งเป้าขยายฐานสมาชิก 1 ล้านคน
Image

 สกสค. พบเพื่อนครู แจงสิทธิประโยชน์ สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ตั้งเป้าขยายฐานสมาชิก 1 ล้านคน

     ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มีนโยบายรณรงค์ขยายฐานสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ตามข้อสั่งการขอพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นต้น เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการสมาชิก เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่ายสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รวมถึงสร้างความมั่นคงให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
      สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงมีแนวคิดให้สำนักงาน สกสค. จังหวัด ติดตามสมาชิกที่ถูกถอนชื่อขอกลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่พึงจะได้รับด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ และเพิ่มสมาชิกใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกได้รับสวัสดิการ    1 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “สกสค. พบเพื่อนครู” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนสร้างความสนใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้ได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงจะได้ อาทิ การอบรมออนไลน์หลักสูตร "สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านกฎมายในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาชิก ช.พ.ค. การมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ และทุนการศึกษาให้บุตร หลาน ญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปวช. และ ปวส. เป็นต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าในวิชาชีพเมื่อเป็นสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วสิทธิประโยชน์มากมาย เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครู เมื่อครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลต่อการดูแลเด็กนักเรียนให้มีความสุขด้วย ตามนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"

รูปภาพ