สกสค. ร่วมปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สกสค. และองค์การค้าของ สกสค.
Image

สกสค.ร่วมปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สกสค. และองค์การค้าของ สกสค.

       ตามที่ได้มีการซักถามในการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติ ตามมาตรา ๑๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา ถึงการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สกสค.และองค์การค้าของ สกสค. รวมถึงการยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่ง คสช. นั้น

       ดร.พีรพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองความสอดคล้องของร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาขึ้น รวม ๑๑ คณะ ซึ่ง สกสค. ได้ร่วมอยู่ในคณะทำงานคณะที่ ๔ ที่รับผิดชอบในการพิจารณาร่าง พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ……

       สำหรับในส่วนของ สกสค. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเนื้อหาและความสอดคล้องของร่างพรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. …… เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สกสค.และองค์การค้าของ สกสค. ขึ้น โดยมีเลขาธิการ สกสค.เป็นประธานคณะทำงานฯ และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอีก ๑๓ ท่านร่วมเป็นคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณารายละเอียดทุกด้านให้รอบคอบ ขณะนี้คณะทำงานฯ ได้ประชุมไปแล้ว ๑ ครั้ง โดยได้วางกรอบการ

       ทำงานและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้น สกสค.จะได้นำผลการพิจารณาเสนอให้คณะทำงานของกระทรวงศึกษาธิการใช้ประกอบในการดำเนินการต่อไป

       กรณีคำสั่ง คสช. คณะทำงานฯ ทั้ง ๒ คณะ ก็จะได้ศึกษาและพิจารณาเนื้อหาและสาระสำคัญต่าง ๆ ตามบริบท ตามความเหมาะสมและความจำเป็น ทั้งนี้ หากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้วเสร็จจนสามารถประกาศบังคับใช้ได้ ก็จะได้ใช้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่ทันสมัยและสมบูรณ์ต่อไป


นุชรี  นงนุช : อินโฟกราฟิก

รุ่งทิพย์  กาญจสมเกียรติ : ถ่ายภาพ

ณรงค์  พลพัฒนศรี : เรียบเรียงข้อมูล

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ