23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช"
Image

  วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี (ภาษาอังกฤษ: Chulalongkorn Memorial Day หรือ King Chulalongkorn Day) เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถของ “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

วันปิยมหาราช 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม และถือเป็นวันหยุดราชการ

★ ติดตามอ่านข้อมูลความสำคัญของวันปิยมหาราชเพิ่มเติมได้ในบทความสารานุกรมออนไลน์ Twinkl Teaching Wiki ในหัวข้อพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประวัติวันปิยมหาราช

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันปิยมหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวาย แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระบรมรูปทรงม้า และยังได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการมาจนถึงปัจจุบัน โดยถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5

กิจกรรมวันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช หรือที่หลายคนเรียกสั้น ๆ ว่า “วันปิยะ” ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักเรียน นิสิตนักศึกษา นิยมร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ตัวอย่างกิจกรรมวันปิยมหาราช ได้แก่

  • วางพวงมาลาหรือพุ่มดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า
  • ร่วมพิธีถวายบังคมและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานที่ราชการอื่น ๆ
  • จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวง ร.5 ในสถานที่ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานที่ของภาคเอกชน
  • จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวันปิยมหาราช
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระลานพระราชวังดุสิต จากนั้นยังเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันปิยมหาราชอีกด้วย

รูปภาพ