ศธ. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2566
Image

ธ. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2566

สกสค. มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 ราย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรในกำกับ และผู้รับรางวัลร่วมพิธี

  สำหรับปีนี้ มีผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการได้รับเกียรติจากประธานในพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 131 ราย และมอบเข็ม “เชิดชูเกียรติ” พร้อมประกาศเกียรติคุณบัตรให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 10 ราย

  ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับรางวัลดังกล่าว จำนวน 5 ราย ได้แก่ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดอินทาราม พระครูโสภิตปัญญากร วัดประดู่ พระอารามหลวง นายกันตพร หายพาณิชย์ ผู้บริหารบริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) นางกนิฐา โยมทรัพย์ ธุรกิจส่วนตัว และนายอิสมัน อิสสะมะแอ ข้าราชการบำนาญ โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ