ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการตามโครงการเพิ่มสวัสดิการ สวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อาวุโส ในส่วนของกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ช.พ.ส.) พ.ศ. 2565
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์