ข่าว สกสค.จ.สตูล : โครงการ "สกสค.พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา" ชี้แจงบทบาทภารกิจหน่วยงาน และประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ
Image