พบปะให้กำลังใจ
Image

พบปะให้กำลังใจ

 

   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เยี่ยมชม พบปะให้กำลังใจผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังปัญหา และแนวทางการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


นุชรี :  ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ