Kick Off นโยบายเลขาธิการฯ กระดุมเม็ดแรกต้องเริ่มให้ถูกต้อง
Image

Kick Off นโยบายเลขาธิการฯ กระดุมเม็ดแรกต้องเริ่มให้ถูกต้อง

          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติสกรีนรหัสทะเบียนครุภัณฑ์ จำนวน 3 ชิ้น ภายใต้กิจกรรม Kick Off นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การกำหนดเลขครุภัณฑ์ โดยเริ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1,544 รายการ 2. การจัดเก็บเอกสาร ตามระเบียบงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2563 และ3. การจัดหาโปรแกรม e-office เพื่อบริหารเอกสาร และ e-budget เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายอดิศักดิ์ คัมภีระ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี มอบให้พร้อมติดตั้ง และแนะนำวิธีการใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า จากนั้นเลขาธิการฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแทนคำขอบคุณแก่นายอดิศักดิ์ คัมภีระ

          สำหรับการสกรีนรหัสเลขครุภัณฑ์ครั้งนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าครุภัณฑ์ของ สกสค. ทุกชิ้นหลังจากนี้จะต้องมีรหัสเลขฯ นับเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ภายใต้วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


ดวงกมล : ข่าว

กัลยรัตน์ : ภาพ

วชิราวุธ : กราฟิก

รูปภาพ