ประธานในพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร
Image

สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับ ดังนี้ ระดับประเทศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท และระดับจังหวัด มี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 19 รางวัล ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท และประเภทหน่วยงาน จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากนั้นประธานในพิธีได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 ทุน โดย มีคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติ

นายสมเกียรติ เจริญฉิม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และบริหารการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

วชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ