ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วย คุณสมบัติ การสรรหา การแต่งตั้ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน การพักงาน การให้ออกจากงานไว้ก่อน การถอดถอน และการพ้นจากตำแหน่งของรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พ.ศ. 2562
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์