ระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานหรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน และเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักงานหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน พ.ศ. 2562
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์