มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสบอัคคีภัยและธรรมชาติ
Image


มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 
อักษรย่อว่า “ม.ส.ภ.”

ประวัติความเป็นมา
     คุรุสภา  โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมส่งเสริมสวัสดิการของคุรุสภา ซึ่งมีนายประเสริฐ   ขลิบทอง  ประธานอนุกรรมการ ได้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติตามข้อเสนอแนะของนาย จิตร   ทังสุบุตร  และความเห็นของคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาในการประชุม  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2516  โดยให้ใช้เงินคุรุสภา จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เป็นเงินทุนเริ่มแรก  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาที่ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ  ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้เเก่สมาชิกที่ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ  และเพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง  ปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมถึงภัยจากเหตุการณ์ชายเเดนด้วย มูลนิธิช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ  ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2522
     ปัจจุบันได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 67  บัญญัติให้มีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  9 กันยายน 2546  เรื่อง การโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่างๆของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติ  พุทธศักราช 2488  ไปเป็นของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.)  ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยโอนกิจการมูลนิธิช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ  มาเป็น “มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ”

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
     มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ   มีวัตถุประสงค์  เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ รวมทั้งภัยจากเหตุการณ์ชายแดน ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือเฉพาะหน้าให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ รวมทั้งภัยจากเหตุการณ์ชายแดน และเพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง