สกสค. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ
Image

สกสค. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ

เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง


          เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นางวันเพ็ญ ผ่องกาย นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกุล นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม 

          โดยการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์ กรอบการตั้งงบประมาณ และการจ่ายเงินโครงการจิตอาสา และโครงการครูช่วยครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาแนวทางพัฒนางานโครงการ Teachers’ Defender เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การดำเนินโครงการเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

          นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้รับทราบการดำเนินงานเรื่องที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับภารกิจของสำนักพิทักษ์สวัสดิภาพครู ทั้งเรื่องการประเมินผลโครงการเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างหลากหลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานความคืบหน้าโครงการจิตอาสา และโครงการครูช่วยครู รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวัสดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

วชิราวุธ : กราฟิก

รูปภาพ