โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
Image

สถานพยาบาลของ สกสค.จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558


รูปภาพ