เรื่องกินสายกลาง
Image
สมัยเด็กๆ เรียนอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นช่วงปลายสงครามโลก ครั้งที่2 อาคารเรียนทั้งตึกเยาวมาลย์ และตึกแม้นนรมิตร ถูกลูกระเบิดทั้งหมด นักเรียนต้องออกไปเรียนที่ศาลาสวดศพปัจจุบัน พวกเรานักเรียนจึงรู้สึกใกล้ชิดกับพระมาก โดยเฉพาะสมัยนั้น มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และเจ้าคุณนรรัตน์ ทุกวันเสาร์พวกเราถูกต้อนเข้าโบสถ์ ฟังพระเทศน์ ฟังธรรม ปัญหาที่คาใจตั้งแต่สมัยนั้ย คือสายกลางซึ่งเป็นแกนหลักของพระพุทธศาสนา นำมาใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ ถ้าจะถามว่ากินสายกลางนั้นกินอย่างไร คำตอบมากหลากหลาย เช่น กินพอประมาณเกือบอิ่ม กินจนถึงเกือบ 1 คำอิ่ม ฯลฯ เป็นต้น แต่ยังไม่สามารถนำมายึดเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง คำตอบการกินสายกลางคือกินวันละ 2 มื้อ แต่ทำไมพระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระฉัน 2 มื้อ เช้า กับ เพล ตามหลักวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นเช้า กับ เย็น จะได้ห่างกันช่วงละ 12 ชั่วโมง คำตอบที่ได้คือเพื่อลดกิเลส ตอนนั้นเป็นเด็กจึงคิดว่า กิเลสคือ ตะกละกิน ไม่ได้นึกให้ลึกซึ้งกว่านั้น

จนมาเรียนแพทย์และเริ่มทำงานวิจัยเรื่องลดความอ้วน จึงนำปัญหาคาใจเรื่องนี้มา ปุจฉา วิสัชนา ดู จึงทราบว่า พระพุทธองค์ตรัสรู้วิชาแพทย์แผนปัจจุบันอย่างแท้จริง อธิบายได้ เข้าใจได้ ปฏิบัติได้จริง

เรื่องกิเลสก่อน ความหมายของพระองค์ท่านคือ กิเลสที่หมายถึงตัณหาราคะนั่นเอง ทางแพทย์ทราบว่าเวลานอนกลางคืน ผู้ชายจะมีฮอร์โมนเพศชายหลั่งออกมา จนใกล้รุ่งฮอร์โมนเพศชายจะมีระดับสูงสุด ซึ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดตัณหาราคะ การกินมื้อเย็นเป็นการเร่าให้ปริมาณฮอร์โมนเพศชายสูงยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งเท่ากับเป็นการเร่งให้เกิดตัณหาราคะ การไม่กินมื้อเย็นจึงได้ผลตรงกันข้าม คือลดกิเลสตัณหาราคะนั่นเอง

About how to eat middle line Can also make a catechism if you compare yourself to a car When you wake up, you need to refuel first. Or eat breakfast So the car will run. Until noon, the oil hasn't run out yet, fill it up again, until it's cool before going to bed. Prove it as follows Suppose you eat 1 large soft-boiled egg. There is 50 grams of egg yolk. In the yolk, only 1 gram of cholesterol is 9 calories, so 50 grams provides 450 calories, which is the setting. You will need to exercise to use this energy. By riding a bicycle, set resistance to 1.3 kg. The speed of pedaling the pedals is 60 times per minute. Riding for 60 minutes while riding I feel exhausted. Sweat is overflowing When I measured how much energy in a one-hour bike ride, it was found that only 300 calories were spent on a single egg. Therefore, if you eat breakfast, lunch and dinner, the remaining energy is definitely There is no need to add more. Because when sleeping, the body will use the remaining energy to be stored in various places The liver is the person who works this if the remaining energy. Taking it to and storing in various places can make it fat and, of course, if not all collected Especially the big fat ones Must remain in the blood vessels If the accrual is greater The artery is smaller every day. Less blood supply to organs All organs will deteriorate faster. Or getting old faster If any day is clogged For example, if the brain is blocked Will become disabled Hemiplegia If obstruction in the kidneys, dialysis must be replaced. Will not have the opportunity to order goodbye to anyone So eating dinner It is a meal that accelerates the process of deterioration and death even faster. So dinner is a dangerous meal. It is a dead meal. The more you eat dinner The more installments Out of debt, exhaustion of karma, death soon, if not more than dinner

I want my motto to keep in mind that

Eat to use.

Don't make up.

Dinner is only compensation.

So eating in the middle Buddhist That is to leave the dinner.

No more than dinner It is a matter of overwhelming self-esteem, if anyone can do it, it will cut off passion, good health, longevity, and have a good concentration, determination. Is to benefit both body and mind

Read and do not just follow. If you go home today Not eating dinner, you can guarantee that you will be hungry until you have a stomach ache because the stomach is not used to this condition. Not eating dinner requires training the stomach to get used to. In the evening there is no gastric juice. There

are 4 methods of training:

1. Gradually reduce the amount of food little by little.

เช่น ลดกินข้าว จาก 2 จาน เหลือ 1 1/2 จาน สัก 3-4 เดือน โดยมีข้อแม้ว่า หลังอาหารเย็นแล้ว ห้ามกินอาหารใดๆทั้งนั้น ยกเว้นน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้น พอกระเพาะชินแล้วลดเหลือ 1 จาน ต่อไป 1/2 จาน ไม่กินข้าวเลย กินแต่กับ สุดท้ายกินผักผลไม้ โดยประมาณ 2 ปี จะสามารถลดอาหารเย็นได้

2. ใช้ร่นเวลากินอาหารเย็น

เช่น ร่นจาก 2 ทุ่ม มากินอาหารเย็น 1 ทุ่ม เช่นกันห้ามกินอาหารอื่นนอกจากน้ำอย่างเดียว ต่อไปเลื่อนเป็น 6 โมงเย็น 5 โมงเย็น 4 โมงเย็น 3 โมงเย็น แค่นี้ก็จะลดน้ำหนักลงได้ 4 - 5 ก.ก. ถ้าเลื่อนไปจนถึงเที่ยงก็จะเหมือนพระแล้ว

3. กินเม็ดแมงลักแทนมื้อเย็น

In which basil seeds must be prepared first by removing the dirt and sand And bring it to the old oven Set the temperature at 120 degrees for 20 minutes, let the basil seeds cool. And stored in a jar When it's time to eat dinner To pour curry water that day Regardless of whether it is curry, coconut milk, soup, etc. If not, use 2/3 cup of sweetened water or fresh milk. Scoop 2 tablespoons of prepared basil seeds or 8 teaspoons into the soup bowl. Stir well and drink immediately. Then drink 4-5 cups of water in the same glass and drink it for a short time. Basil seeds will fill up the stomach with milk or nectar that is added to the basil seed. The body will not receive at all. Because the basil seeds will be absorbed into the body And the stomach cannot digest basil seeds So we don't get those nutrients In the morning, basil tablets are a laxative. So all taken out of the body.

4. Eat vegetarian instead of dinner.

Read about the mantra from the 84-year book of Somdej Phra Yanasamvara Therefore know that The origin of this story comes from the Synod Devadat, who has always tried to defame the Buddha. Said that he was superior to the Buddha He does not kill animals and does not eat meat. Buddha did not kill animals. But ate meat Without knowing that the Buddha enlightened Modern medicine That is, if eating only fruits and vegetables Will lack iron Which will cause Roth to anemia Which will have consequences With organs deteriorating quickly Old quickly due to lack of blood to feed It also causes low blood with calcium deficiency. Despite the fact that vegetables are high in calcium But because the human body cannot digest vegetables And the vegetables themselves have oxalates and phytates in their meat. Both weaves like Calcium. Therefore does not spit it out for us Plus if we eat other calcium foods together with vegetables Vegetables absorb more calcium into them before they can be absorbed by the human body.It also contains 6 to 8 amino acids from proteins. That is not in fruits and vegetables, but in meat If each hock will cause many more diseases. Pana Buddhas informed that Humans are carnivores. Doctors know this because many human species are actually from monkeys. But only meat-eating species Is homosapian Many other species only eat fruits and vegetables. Cut off the species of cannibalism that only survives today. The rest are either completely extinct or cannot be developed. Still a monkey today The fact that humans have fangs today show that By nature, humans can eat meat, because humans have beef gastric juice. Which animal has no fangs? They eat vegetables and eat grass such as elephants, horses, cows, buffalo, etc. So the Buddha knows that humans still want to eat meat. Many other species only eat fruits and vegetables. Cut off the species of cannibalism that only survives today. The rest are either completely extinct or cannot be developed. Still a monkey today The fact that humans have fangs today show that By nature, humans can eat meat, because humans have beef gastric juice. Which animal has no fangs? They eat vegetables and eat grass such as elephants, horses, cows, buffalo, etc. So the Buddha knows that humans still want to eat meat. Many other species only eat fruits and vegetables. Cut off the species of cannibalism that only survives today. The rest are either completely extinct or cannot be developed. Still a monkey today The fact that humans have fangs today show that By nature, humans can eat meat, because humans have beef gastric juice. Which animal has no fangs? They eat vegetables and eat grass such as elephants, horses, cows, buffalo, etc. So the Buddha knows that humans still want to eat meat

การกินผักผลไม้ ซึ่งถือว่าเป็นอาหารไม่มีพิษ ถ้ากินติดต่อกันสัก 10 - 15 วัน ดังเช่นเทศกาลกิน " เจ " ร่างกายจะได้พักไม่ต้องทำลายพิษของอาหารเนื้อสัตว์ พิษที่สะสมไว้ก่อนก็จะถูก ตับ ไต กำจัดหมดไปเองได้ หมดฤดูกินเจ ร่างกายก็จะบริสุทธิ์ ฉะนั้นถ้าเรากินมังสะวิรัตแทนอาหารเย็นธรรมดา ก็จะเป็นการลดพิษจากอาหารได้ 1 มื้อ ร่างกายมีเวลากำจัดพิษที่ติดมากับมื้อเช้าเมอื้เที่ยงได้ทันทีดีกว่าพวกกิน อาหารธรรมดามื้อเย็น แต่ยังสู้ไม่กินเลยไม่ได้

ฉะนั้นการไม่กินอาหารเย็น จึงเป็นเวลา ( 18 ชั่วโมง ) ที่ตับ ไต จะสามารถกำจัดสารพิษจากอาหารมื้อเช้าและเที่ยงได้หมด ร่างกายจึงบริสุทธิ์ทุกวัน แต่ร่างกายก็จะไม่ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายโดย ได้รับจากมื้อเช้าและมื้อเที่ยง

สรุป

การกินสายกลางคือ ไม่กินมื้อเย็น นั่นเอง