สถานพยาบาล สกสค. สาขาสำนักงาน ก.พ.
Image

สถานพยาบาล สกสค. สาขาสำนักงาน ก.พ.

  


การให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการป้องกันโรค ทั้งด้านเวชกรรม และทันตกรรม เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจ เป็นภารกิจที่สถานพยาบาล สกสค. ดำเนินการ ปัจจุบันให้ บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป มีแพทย์ และทันตแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ


สถานพยาบาล สกสค. สาขาสำนักงาน ก.พ.
- ตรวจโรคทั่วไป ทุกวันจันทร์  และวันพฤหัสบดี   เวลา 08.30-11.30 น.
สามารถนำใบเสร็จไปเบิกจ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags fendi replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags hermes replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags burberry replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags hermes replica handbags replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags fendi replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags queenbag.co replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags twist hair brush twist hair brush replica handbags sponge brush sponge brush twist hair brush sponge brush oven mitt oven mittes oven mitt heat resistant glove sponge brush twist sponge ove glove ove glove barbecue glove oven mittes oven mittes sponge brush