ประวัติความเป็นมาของสถานพยาบาล
Image

โรงพยาบาลครู

 

ประวัติความเป็นมา

                    ปี พ.ศ. ๒๕๐๓  คณะอนุกรรมการส่งเสริมสวัสดิการของคุรุสภา  ได้มีการหารือถึงเรื่องการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกคุรุสภา  ซึ่งได้ข้อสรุปในหลักการจัดตั้งคลีนิคตรวจรักษาโรคทั่วไป  ใช้ชื่อว่า สถานพยาบาลของคุรุสภา โดยใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของหอพักคุรุสภาที่ตั้งอยู่บนคลองเม่งเส็ง  เป็นที่ทำการชั่วคราว  โดยองค์การค้าของคุรุสภาอนุมัติเงินยืม  ๑๑๘,00  บาท  เพื่อดัดแปลงสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  และต่อมาคุรุสภาจังหวัดพระนครและธนบุรี  ได้จัดสรรเงินสะสมมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องมือ  เก้าอี้ทำฟันและอื่นๆ  รวม  ๑๑๙,๖๕๐  บาท         

          ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีดำริถึงเรื่องการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกคุรุสภา โดยที่มีงบประมาณอยู่เพียงเล็กน้อย จึงจัดตั้งเป็นคลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า สถานพยาบาลคุรุสภา ต่อมา ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพยาบาลคุรุสภาโดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการนี้ลูกศิษย์และผู้ร่วมงานจัดพิธีมอบเงินบริจาคเป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดครบ ๖๐ ปี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางทันตกรรมและเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์อื่น ๆ ร่วมด้วย ผลการดำเนินงานของสถานพยาบาลคุรุสภาเจริญก้าวหน้าจนเป็นที่ต้องการของผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และได้ขยายการให้บริการไปยังข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป เนื่องจากกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลคุรุสภาสามารถนำไปเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบการรักษาของข้าราชการ และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) กำหนดไว้ว่า สถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นสถานพยาบาลที่จัดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย การควบคุม และป้องกันโรค ในลักษณะที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นการประกอบธุรกิจ เพื่อหวังผลกำไรตอบแทน และเป็นสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี แต่ต้องแจ้งการประกอบกิจการสถานพยาบาล  โดยผู้อนุญาตต้องออกแบบรับแจ้งให้ไว้เป็นหลักฐาน

         พ.ศ. ๒๕๑๘ อาคารสถานพยาบาล  ซึ่งสร้างอยู่บนคลองเม่งเส็ง ( บริเวณหอพัก สกสค. ในปัจจุบัน) ทรุด มีรอยแตกร้าว  ไม่ปลอดภัยที่จะใช้การต่อไป  จึงย้ายไปทำการที่ชั้นล่างของหอพักเดิม  รื้ออาคารเดิมและได้สร้างอาคารใหม่  ริมรั้วคุรุสภาด้านริมคลอง  คืออาคารที่ใช้ในปัจจุบัน  เริ่มก่อสร้างเมื่อกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐  แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๖,๒๙๕,๕00  บาท  และได้เริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๒๑  และได้ขยายบริการไปยังบคุคลทั่วไป  จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะสมาชิกคุรุสภา

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครู ส่วนการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรมาดูแลเป็นการเฉพาะเรียกว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สถานพยาบาลคุรุสภา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานพยาบาล สกสค. และเป็น “โรงพยาบาลครู” ตามลำดับ

          ในปัจจุบัน  โรงพยาบาลครู มีภารกิจด้านการให้บริการสุขภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ด้วยจิตบริการ โดยเปิดทำการทุกวัน เวลาราชการ และปิดทำการในวันหยุดราชการ  และวันนักขัตฤกษ์ และการตรวจโรคเฉพาะทางโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   โรงพยาบาลธรรมศาสตร์  โรงพยาบาลตำรวจ  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มาให้บริการตรวจรักษาโรคที่โรงพยาบาลครู

****************************

ข้อมูลล่าสุด  ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags replica handbags fendi replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags hermes replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags burberry replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags hermes replica handbags replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags hermes replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags fendi replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags louis vuitton replica handbags queenbag.co replica handbags replica handbags replica handbags replica handbags louis vuitton replica handbags twist hair brush twist hair brush replica handbags sponge brush sponge brush twist hair brush sponge brush oven mitt oven mittes oven mitt heat resistant glove sponge brush twist sponge ove glove ove glove barbecue glove oven mittes oven mittes sponge brush
free porn