โครงการ 'ครูดีมีทุกวัน'
Image

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ "ครูดีมีทุกวัน"

และพิธีมอบรางวัล แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมคุรุสภา

รูปภาพ