ประชุมชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.
Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียน

สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2557

ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย

รูปภาพ