ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส.
Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการติดตามผลการปฏิบัติงาน ชพค.-ชพส.

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2557

ณ โรงแรมสีหราช  จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ