อบรมหลักสูตร การจัดองค์กรระดับผู้บริหาร
Image

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดองค์กรระดับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2557  ณ โรงแรมวาสิฏฐีซิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (นายสมศักดิ์  ตาไชย) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

รูปภาพ