สกสค. ห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสมาชิก ช.พ.ค. ที่ประสบภัย
Image

สกสค. ห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสมาชิก ช.พ.ค. ที่ประสบภัย

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการประชุมคณะกรรมการร่างระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัย ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่อง ร่างระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสมาชิก ช.พ.ค. ที่ประสบภัย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหาแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสมาชิก ช.พ.ค. ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


กัลยรัตน์ : ภาพ/ข่าว/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

สำนักอำนวยการ

รูปภาพ