สกสค. สำรวจความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

สกสค. สํารวจความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. ดําเนินการสำรวจความพึงพอใจของการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครู    และบุคลากรทางการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจําปี 2564 โดยได้สำรวจความพึงพอใจฯ ด้านกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ด้านการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ผลการสำรวจพบว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการใช้บริการด้านต่างๆ โดยรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 90.80


สุรศักดิ์ : เขียนข่าว/ภาพ 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

รูปภาพ