ลงนามบันทึกความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ อย่างยั่งยืน
Image

ลงนามบันทึกความร่วมมือ

แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายธนพร สมศรี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 6 แห่ง ได้แก่ นายสมศักดิ์ จักสาร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด นายณรงค์ แผ้วพลสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด นายมนัส เจียมภูเขียว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด นางสุวรรยา ขุนทอง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ดร.อัครพล เดชะพหุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด และนายวิรัตน์ พุทธทองศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เพื่อร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

         โดยเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรก     และก้าวสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือแม่พิมพ์ของชาติให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และธนาคารออมสิน เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน  และในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการภายใต้นโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ก้าวแรกวันนี้จึงนับว่าเป็นก้าวที่สำคัญ เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


นุชรี : ภาพ

ดวงกมล : ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ