โรงพยาบาลครู
Image

สกสค. ใส่ใจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีภารกิจ บทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

          โรงพยาบาลครู เป็นอีกหนึ่งภารกิจด้านการจัดสวัสดิการ งานบริการด้านสุขภาพ โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ดังนี้

          - การตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง นวดแผนไทยประยุกต์ และงานส่งเสริมสุขภาพ

          - การตรวจรักษาทางทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเฉพาะทาง และสร้างเสริมสุขภาพฟัน

          - การตรวจรักษานอกสถานที่ ณ กระทรวงพาณิชย์

          - การตรวจสุขภาพประจำปีทั้งใน และนอกสถานที่ โดยจัดหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ไปให้บริการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านการออกหน่วยตรวจสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 

          - ศูนย์ตรวจทางห้องปฏิบัติการเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์

          ข้าราชการที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนยื่น เพื่อเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินสด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 2282 3178


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

ภาณุวัฒณ์ : กราฟฟิก

รูปภาพ