ประมวลภาพ : การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (25 มีนาคม 2563)
Image

ประชุมผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2563

             นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระการประชุมหลักๆ ประกอบด้วยการหารือและมอบหมายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประชุมทางไกล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการจัดประชุมของสำนักงาน โดยเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้สำนักอำนวยการเป็นเจ้าภาพ

            ในการเตรียมความพร้อมประชุมทางไกล แทนการประชุมแบบปกติทั่วไป ส่วนการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ประชุมแบบปกติ ส่วนการนำเสนอวาระในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. มอบหมายให้กำหนดตัวบุคคลที่จะนำเสนอให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายสำนักอำนวยการ รวบรวมข้อมูลที่จะนำเสนอเข้าวาระการประชุมและจัดทำระเบียบวาระการประชุมให้แล้วเสร็จ

           ภายในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 นี้ รวมทั้งหารือแนวปฏิบัติในสถานการณ์โควิด – 19 โดยที่ประชุมมอบหมายให้สำนักอำนวยการ แจ้งแนวปฏิบัติไปยังสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพื่อให้การปฏิบัติเหมือนกับส่วนกลาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รูปภาพ