สกสค. สนองนโยบาย ศธ. ลดเสี่ยง COVID – 19
Image

สกสค. สนองนโยบาย ศธ. ลดเสี่ยง COVID – 19  
    
            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด         ที่อาจจะได้รับผลกรกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ โดยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

            สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)    ที่มีความห่วงใย และติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับในการป้องกันการแพร่ระบาด     ตามแนวทางมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย และบริการเจลทำความสะอาดมือบริเวณทางเข้า ออกอาคารสำนักงาน อาคารหอพัก สกสค. ตลอดจนมีการทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่าง ๆ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทุกอาคาร

          โดยดำเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาติดต่องาน หรือเข้ามาพักที่หอพัก สกสค. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทุกคน ทุกครั้งที่เข้า ออกอาคาร หากผู้มาติดต่อ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด และจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มาปฏิบัติงานตามความเหมาะสม หากต้องมีการประชุมขอให้ดำเนินการจัดประชุม     แบบ Video Conference และในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ทางรัฐบาลกำหนดให้      เป็นวันทำงานปกติ นั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ขอความร่วมมือบุคลากรไม่ให้เดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID -19

รูปภาพ