ประมวลภาพ : การประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างประกาศฯ หลักเกณฑ์ และแบบการประเมินการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ปี พ.ศ.2563
Image

พิจารณายกร่างประกาศฯ หลักเกณฑ์ และแบบการประเมินการคัดเลือก
เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 

          เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักสวัสดิการ จัดประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างประกาศฯ หลักเกณฑ์ และแบบการประเมินการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายยุทธชัย อุตมา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ นางอนัญญา นาวารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการ เป็นเลขานุการ  คณะทำงานฯ  ได้ร่วมกันพิจารณายกร่างประกาศฯ หลักเกณฑ์ และแบบการประเมินการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยจะนำเสนอคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2563 พิจารณาต่อไป


รูปภาพ