สกสค. มุ่งจัดสวัสดิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

สกสค. มุ่งจัดสวัสดิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดี 1  อาคารหอพัก สกสค. สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมี นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นที่ปรึกษา นางวรนุชนันท์   พงศ์สุรางค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน นายสกนธ์ ชุมทัพ เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือและกำหนดรูปแบบการจัดสวัสดิภาพใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. (ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำร่างโครงสร้างใหม่แล้ว) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ต้องการให้สำนักคณะกรรมการ สกสค. ดำเนินงานด้านสวัสดิภาพให้เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัยในร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของครูและบุคลากรทางการศึกษามากที่สุด


รูปภาพ