ประมวลภาพ : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

สกสค. หารือแนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อส่งเสริม และหาแนวทางการดำเนินงานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อการบริการ และเสริมสร้างคุณภาพงานบริการของหอพัก สกสค. เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายบุญส่ง นาวารักษ์ ผู้แทนมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นางวิมลศรี มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

รูปภาพ