มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ
Image

       เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรรมการ สกสค. ได้บรรยายหัวข้อ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้กับผู้อำนวยการ สกสค. ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และทำงานเป็นทีมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งความสำเร็จก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยยึดหลักในการทำงานเดียวกันของเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.  ว่า โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ  นายณรงค์ กล่าวว่า “ ต้องคิดในสิ่งที่ทำได้ ไม่ใช่ทำนาบนถนนทองคำ

***ทั้งนี้ ได้เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ  สกสค.  ดังนี้***


1.      *** พัฒนากลไก การบริการและประสานงาน

One Stop Service : มาที่เดียวครบ จบทุกเรื่อง (สวัสดิการและสวัสดิภาพ)

2.      *** พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระดับจังหวัดให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนกลางและกระทรวง เน้น ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย

3.      ***  เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

สกสค. ต้องเป็นหน่วยงานหลักของ ศธ. ในเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพ

4.      ***  ยกระดับการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริง

เน้น : หลากหลายรูปแบบ บริการได้ครอบคลุม ทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ

5.     *** ป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ทุกรูปแบบ

เน้น : ผู้บริหาร/บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน

6.      ***  เปลี่ยนแปลง Process การดำเนินงาน เพื่อสร้างมิติใหม่ สกสค.

สู่ความโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ

             ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม                      

  


รุ่งทิพย์ : เขียน / ภาพ

วชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร